Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


16
бер

УВАГА! Проводиться обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля»

Міндовкілля розробило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля» з метою удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля, зокрема закріплення на законодавчому рівні підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності та підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Разом із тим чинний Закон має низку недоліків, зокрема відсутні підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності та підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 
Загалом, законопроект передбачає встановлення правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання екологічної шкоди, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту можна надати до 11.04.2021  р. на e-mail:  gerya@remove-this.mepr.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури  оцінки впливу на довкілля»

1. Мета

Метою розробки проекту акта є необхідність удосконалення процедури  оцінки впливу на довкілля, зокрема закріплення на законодавчому рівні підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності та підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта  

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Разом із тим чинний закон має низку недоліків, зокрема відсутні підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності та підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.  
Загалом, законопроект передбачає встановлення правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання екологічної шкоди, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

3. Основні положення акта

Проект акта спрямовано на удосконалення процедури  оцінки впливу на довкілля шляхом доповнення статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» частиною 6-1,  згідно якої підставами для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності, є:
наявність законодавчо встановлених заборон чи обмежень, які унеможливлюють провадження планованої діяльності;
встановлення, що із урахуванням вимог частини першої цієї статті, в тому числі в результаті вжиття передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, вплив планованої діяльності залишатиметься таким, що унеможливлює її провадження згідно з вимогами законодавства; 
відсутність обґрунтованих підстав вважати, що провадження планованої діяльності не матиме значного негативного впливу на цілісність та досягнення цілей збереження, визначених для відповідних територій Смарагдової мережі.
Проектом акта пропонується встановити підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, зокрема:
підстави, передбачені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
порушення суб’єктом господарювання вимог щодо опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, встановлених частиною третьою статті 4 цього Закону;
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо змісту звіту з оцінки впливу на довкілля та інших вимог статті 6 цього Закону;
порушення суб’єктом господарювання вимог щодо опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, звіту з оцінки впливу на довкілля, встановлених частинами третьою і п’ятою статті 4 цього Закону;
визнання громадських слухань такими, що не відбулися, у зв’язку з неявкою суб’єкта господарювання, а також порушення ним законодавства про проведення громадських слухань;
відсутність письмової згоди суб’єкта господарювання на погодження альтернативного варіанту здійснення планованої діяльності згідно із частиною п’ятою статті 9 цього Закону.
Законопроектом встановлюється необхідність оприлюднювати  та вносити до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля .

4. Правові аспекти 

У цій сфері правового регулювання діє Конституція України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, наукової та науково-технічної діяльності, функціонування і застосування української мови як державної.

7. Оцінка відповідності 

У проекті акта  відсутні положення, які:
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.
Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи наказу не проводились.

          8. Прогноз впливу

Прийняття акта забезпечить: 
обґрунтованості рішень щодо планованої небезпечної діяльності; 
врахування інтересів заінтересованої громадськості;
гарантування права на безпечне навколишнє середовище.
Очікуваний вплив реалізації акта на:
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави: акт є регуляторним актом;
розвиток регіонів: акт не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць;
ринок праці: у проекті акта відсутні положення, що безпосередньо впливають на ринок праці; 
громадське здоров’я: очікується покращення стану та подальше створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення внаслідок забезпечення прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля;
навколишнє природне середовище: встановлення правових та організаційних основ оцінки впливу на довкілля....
Міністр захисту довкілля та
природних ресурсів України                                     Роман АБРАМОВСЬКИЙ
___ _______________ 2021 р.