Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


10
жов

Проєкт Закону "Про ринок деревини"

Проект Закону України «Про ринок деревини» розроблено відповідно до пропозицій, наданих фахівцями у сфері лісового господарства і практичного досвіду учасників ринку деревини з огляду на необхідність нормативного врегулювання ринку деревини в Україні та спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі для забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та ефективного використання потенціалу лісових ресурсів України. Необхідність прийняття законопроекту зумовлена актуальними проблемами функціонування ринку деревини України, існування яких стримує розвиток перспективної для національної економіки деревообробної галузі. Функціонування ринку деревини в умовах нормативного вакууму призводить до занепаду перспективної для економіки України галузі, тінізації ринку деревини, зростання обсягів нелегального експорту деревини та, насамкінець, загальної кризи лісопромислового комплексу України.
ПРОЄКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
 Про ринок деревини

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку деревини, регулює відносини, пов’язані з купівлею -продажем деревини, спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі, з метою забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів.

            Розділ І
           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

аукціонне свідоцтво ‒ документ, що засвідчує факт купівлі-продажу певного обсягу деревини (лота/лотів), який формується оператором електронного майданчика і є підставою для укладення договору купівлі-продажу деревини;
декларація про деревообробну діяльність – документ установленого зразка, що подається суб’єктом перероблення деревини про здійснення ним переробки деревини як основного виду господарської діяльності, обсяги придбаної деревини та виготовленої продукції;
деревина (деревна сировина) – повалені дерева, деревні хлисти, круглі і колоті лісоматеріали, пнева і подрібнена деревина, а також відходи лісозаготівель, призначені для переробки чи палива;
додатковий електронний аукціон – спосіб продажу окремих партій деревини, участь у якому беруть всі учасники ринку;
електронна торгова система (далі ‒ ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією та документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону;
електронний аукціон – спосіб продажу окремих партій деревини у ЕТС, за яким переможцем визначається учасник, котрий у ході торгів запропонував найвищу ціну;
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в інтернеті, підключений до ЕТС та забезпечує оператору електронного майданчика, організатору та учасникам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних аукціонів;
загальний електронний аукціон – спосіб продажу окремих партій деревини, участь у якому беруть суб’єкти перероблення деревини;
інші суб’єкти господарювання, які здійснюють купівлю деревини (далі ‒ інші покупці) ‒ це суб’єкти господарювання, в тому числі нерезиденти, які купують деревину для потреб, не пов’язаних із виробництвом продукції з деревини або переробкою деревини;
лісовий портал – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує створення, зберігання та оприлюднення інформації у сфері лісового господарства, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією і документами, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
переробка деревини ‒ здійснення фізичних (механічних), хімічних та інших технологічних операцій з деревиною для отримання продукції;
оператори електронних майданчиків ‒ юридичні особи, що мають право використовувати електронний майданчик відповідно до законодавства України та авторизовані в ЕТС.
організатор електронного аукціону (далі ‒ організатор) – власник лісу або постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України та організовує її продаж;
оферта – розміщена на лісовому порталі пропозиція укласти із суб’єктом перероблення деревини договір купівлі-продажу деревини або інший договір, передбачений законодавством, з урахуванням істотних умов такого договору;
персональний кабінет ‒  веб-сторінка лісового порталу, за допомогою якої учасники ринку деревини реалізують права та обов’язки, передбачені цим Законом;
ринок деревини – сукупність відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу деревини;
річний план заготівлі деревини – документ встановленої форми, у якому зазначається обсяг деревини, що планується до заготівлі власниками лісів і постійними лісокористувачами від усіх видів рубок протягом одного календарного року;
суб’єкти господарювання, які здійснюють переробку деревини (далі – суб’єкти перероблення деревини) ‒ це суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво продукції з деревини, а також виробництво продукції, у технологічному процесі виготовлення якої використовується деревина;
технічний адміністратор ‒ визначене центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення лісового порталу, здійснює інші заходи, визначені цим Законом;
учасник аукціону – суб’єкт господарювання, який виявив намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу деревини, пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні та отримав підтвердження про реєстрацію.
 2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Лісовому кодексі України, Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, Законі України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Стаття 2. Законодавство з питань державної політики у сфері регулювання ринку деревини

Законодавство з питань державної політики у сфері регулювання ринку деревини складається з Конституції України, цього Закону, Лісового кодексу України, Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на діяльність органів державного управління та регулювання, учасників ринку деревини.

            Розділ ІІ
          ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 4. Декларація про деревообробну діяльність

1.    Щорічно, в період з 1 жовтня по 31 жовтня, суб’єкти перероблення деревини здійснюють декларування деревообробної діяльності.
2.    Декларація про деревообробну діяльність містить відомості про суб’єкта декларування, інформацію про обсяг переробки деревини і випуск продукції переробки деревини за останні 12 місяців, деревину, що переробляється та його прогнозну потребу у деревині на наступний календарний рік.
3.    Декларація про деревообробну діяльність подається центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису, за допомогою персонального кабінету суб’єкта перероблення деревини на лісовому порталі.
4.    Форма декларації про деревообробну діяльність встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Стаття 5. Перелік суб’єктів перероблення деревини

Перелік суб’єктів перероблення деревини формується автоматично в електронній формі на підставі поданих декларацій про деревообробну діяльність та оприлюднюється на лісовому порталі.

Стаття 6. Лісовий портал

1.    Інформаційне забезпечення ринку деревини здійснюється з допомогою лісового порталу, який є офіційним джерелом інформації про ринок деревини в Україні.
2.    Лісовий портал забезпечує:
функціонування персонального кабінету;
подання в електронній формі декларацій про деревообробну діяльність;
формування переліку суб’єктів перероблення деревини;
реєстрацію спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;
контроль за повнотою заповнення спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, декларацій про деревообробну діяльність;
доступ до інших відомостей та документів, визначених цим Законом;
перегляд, копіювання та роздрукування документів і відомостей, що належать до публічної інформації;
видачу документів дозвільного характеру;
проведення інших операцій, визначених цим Законом.
3.    Власники лісів, постійні лісокористувачі і суб’єкти перероблення деревини реєструються на лісовому порталі та отримують доступ до персонального кабінету на безоплатній основі.
4.    Технічний адміністратор забезпечує доступ до персонального кабінету, документів та інформації лісового порталу, здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення лісового порталу, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, оприлюднення інформації у формі відкритих даних.
5.    Вимоги до функціонування лісового порталу та доступу до інформації на порталі визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

            Розділ ІІІ
          ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 7.  Нормативно-правове регулювання ринку деревини

Нормативно-правове регулювання ринку деревини здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства у межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

Стаття 8. Принципи функціонування ринку деревини

Функціонування ринку деревини здійснюється на принципах:
забезпечення балансу між попитом та пропозицією на ринку деревини;
добросовісної конкуренції;
безперебійного забезпечення споживачів деревиною;
забезпечення сталого використання лісових ресурсів;
енергоефективності та захисту навколишнього природного середовища;
рівності прав на продаж та купівлю деревини;
недискримінаційної участі в ринку деревини;
відповідальності учасників ринку за недотримання правил ринку деревини.

Стаття 9. Учасники ринку деревини

До учасників ринку деревини належать власники лісів і постійні лісокористувачі, суб’єкти господарювання, які здійснюють переробку деревини, оператори електронних майданчиків та інші суб’єкти господарювання, які здійснюють купівлю деревини.

Стаття 10. Річний план заготівлі деревини

1.    Власники лісів і постійні лісокористувачі, щорічно, не пізніше                 1 жовтня подають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства план заготівлі деревини наступного календарного року за встановленою ним формою.
2.    План заготівлі деревини подається в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису, за допомогою персонального кабінету на лісовому порталі.
3.    Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства формує зведений річний план заготівлі деревини та не пізніше 15 жовтня оприлюднює його на лісовому порталі.

Стаття 11. Договірне забезпечення функціонування ринку деревини

1.    Учасники ринку деревини здійснюють діяльність на договірних засадах, шляхом укладання договорів купівлі-продажу деревини та інших договорів, передбачених законодавством (далі ‒ договір купівлі-продажу деревини).
2.    Форму типового договору купівлі-продажу деревини затверджує центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
3.    Умови договору купівлі-продажу деревини не повинні відрізнятися від змісту істотних умов оферти або аукціонного свідоцтва. Істотні умови договору купівлі-продажу деревини в частині обсягу деревини не можуть змінюватися, крім випадків його зменшення.
Стаття 12. Продаж деревини
 
1.    Продаж деревини здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2.    Власники лісів і постійні лісокористувачі можуть здійснювати продаж деревини на умовах оферти, на електронних аукціонах, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та у роздріб.

Стаття 13. Принципи формування цін

1.    Ціни на деревину формуються вільно.
2.    Ціни на аукціонах формуються за принципом пропонування найвищої ціни.
3.    Ціна на деревину, що пропонується до придбання на умовах оферти формуються за принципом застосування середньої ціни за аукціонними угодами, укладеними у 1-3 кварталах поточного року, яка відображає вартість одиниці товару за типових обсягів та умов торгів (цінових котирувань).
4.    Ціни на ринку роздрібної деревини формуються суб’єктами господарювання вільно, за згодою сторін.


Стаття 14. Продаж деревини на умовах оферти

1.    Власники лісів і постійні лісокористувачі укладають договір купівлі-продажу деревини на умовах оферти із суб’єктами перероблення деревини, які включені до переліку суб’єктів перероблення деревини.
2.    Оферта серед істотних умов повинна містити інформацію про обсяг та розмірно-якісні характеристики деревини.
3.    Обсяг продажу деревини на умовах оферти становить 50 (п’ятдесят) відсотків від обсягу деревини, придбаного суб’єктом перероблення деревини за попередні 12 місяців та не може перевищувати обсяг, передбачений планом заготівлі деревини власника лісу або постійного лісокористувача. 
4.    Власник лісу або постійний лісокористувач у строк до 15 листопада надає оферту через персональний кабінет суб’єкта перероблення деревини на лісовому порталі.
5.    До 1 грудня суб’єкт перероблення деревини приймає (акцептує) або  відхиляє оферту отриману у персональному кабінеті. У разі не прийняття оферти суб’єктом перероблення деревини у встановлений строк, оферта вважається неприйнятою, а зазначений в ній обсяг деревини продається на електронних аукціонах.
6.    Акцепт оферти суб’єктом перероблення деревини є підставою для укладання договору купівлі-продажу із власником лісу або постійним лісокористувачем.

Стаття 15. Продаж деревини на електронних аукціонах

1.    Продаж деревини здійснюється організаторами на загальних і додаткових електронних аукціонах.
2.    Загальні електронні аукціони проводяться операторами електронних майданчиків з використанням ЕТС один раз на квартал.
3.    Участь у загальних електронних аукціонах мають право брати суб’єкти перероблення деревини.
4.    На загальні електронні аукціони організатори виставляють деревину, в обсязі її квартальної заготівлі від усіх видів рубок, окрім деревини, продаж якої здійснюється на умовах оферти, у порядку роздрібного продажу, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
5.    Додаткові електронні аукціони проводяться операторами електронних майданчиків з використанням ЕТС, після завершення загальних електронних аукціонів.
6.    Участь у додаткових електронних аукціонах беруть суб’єкти перероблення деревини та інші покупці.
7.    На додаткові електронні аукціони організатори виставляють нереалізовану деревину на загальних електронних аукціонах, невикуплену деревину з початку поточного кварталу, не оплачену і не отриману покупцями деревину за договорами купівлі-продажу, а також деревину, заготовлену протягом поточного кварталу, під час лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових ресурсів та під час проведення інших заходів.
8.    За результатом загальних і додаткових електронних аукціонів організатори і учасники аукціонів укладають договір купівлі-продажу деревини.
9.    Підставою для укладання договору купівлі-продажу деревини є аукціонне свідоцтво із зазначенням результатів аукціону.
10.    До участі у загальних електронних аукціонах в наступному кварталі не допускаються переможці попередніх загальних аукціонів, які не отримали аукціонне свідоцтво, не уклали договори купівлі-продажу деревини за результатами аукціону та/або не здійснили оплату за договором купівлі-продажу деревини.

Стаття 16. Роздрібний продаж деревини

1.    Власники лісів і постійні лісокористувачі здійснюють роздрібний продаж деревини фізичним особам для потреб індивідуального будівництва, ремонту будівель та опалення.
2.    Договір купівлі-продажу деревини з фізичною особою укладається на підставі її заяви.

Стаття 17. Транспортування деревини з місць заготівлі

1.    Транспортування деревини з місць заготівлі здійснюється при наявності товарно-транспортної накладної в порядку встановленому законодавством.
2.    Товарно-транспортна накладна заповнюється власником деревини.
3.    Форма товарно-транспортної накладної та інструкція щодо її заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
4.    Забороняється встановлювати обмеження щодо переміщення деревини та продукції її переробки на території України, крім випадків, визначених законами України.
Розділ ІV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ДЕРЕВИНИ
Стаття 18. Відповідальність за правопорушення на ринку деревини
Суб’єкти ринку деревини, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

            Розділ V
          ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.    Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім статті 14, яка набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2.    Установити, що до приведення законодавства у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3.    Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4.    Кабінету Міністрів України протягом п’яти років з дня опублікування цього Закону здійснити реструктуризацію державних лісогосподарських підприємств шляхом відокремлення деревообробних підрозділів і створення на їх базі деревообробних підприємств.

     Голова
     Верховної Ради України                         Д. Разумков
 
   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про ринок деревини»

1.    Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України «Про ринок деревини» (далі – Законопроект та/або проект Закону) розроблено відповідно до пропозицій наданих фахівцями у сфері лісового господарства і практичного досвіду учасників ринку деревини з огляду на необхідність нормативного врегулювання ринку деревини в Україні та спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі для забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та ефективного використання потенціалу лісових ресурсів України.
Необхідність прийняття законопроекту зумовлена актуальними проблемами функціонування ринку деревини України, існування яких стримує розвиток перспективної для національної економіки деревообробної галузі.
Функціонування ринку деревини в умовах нормативного вакууму призводить до занепаду перспективної для економіки України галузі, тінізації ринку деревини, зростання обсягів нелегального експорту деревини та, насамкінець, загальної кризи лісопромислового комплексу України.
2.    Цілі та завдання законопроекту
Метою законопроекту є забезпечення розвитку ринку деревини як пріоритетного для лісопромислового комплексу України шляхом створення правових, економічних та організаційних засад функціонування вказаного ринку на принципах вільної і добросовісної конкуренції та раціонального використання лісових ресурсів.
Завданням законопроекту є створення системної моделі регулювання ринку деревини шляхом закріплення на найвищому рівні правил реалізації необроблених лісоматеріалів для забезпечення сталого використання лісових ресурсів та першочергового забезпечення потреб національних товаровиробників у лісоматеріалах.
У свою чергу, проект Закону «Про ринок деревини» виведе правовідносини між учасниками вказаного ринку у правове поле та заповнить прогалини вітчизняного законодавства, а також створить законодавчі передумови для стабільного розвитку лісопромислового комплексу України, а тому прийняття законопроекту є надзвичайно необхідним.
 
3.    Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом передбачається створити ефективну нормативну базу функціонування ринку деревини на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання.
Зокрема, Розділом І проекту Закону пропонується закріпити на законодавчому рівні загальні положення функціонування ринку деревини, впровадження яких зумовить забезпечення сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства, даються юридичні визначення найбільш вживаним термінам, що забезпечить єдині підходи для всіх учасників ринку.
Розділ ІІ законопроекту містить положення, що регулюють питання інформаційного забезпечення ринку деревини з  використанням відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем.
Нормами Розділу ІІІ законопроекту встановлено основні засади функціонування ринку деревини, зокрема, щодо надання повноважень органам виконавчої влади щодо регулювання ринку деревини України, визначення принципів функціонування ринку деревини та його учасників, передбачає планування та облік заготовленої деревини, а також порядок продажу деревини.

4.    Правові аспекти
Положення проекту Закону України «Про ринок деревини» поширюються на суспільні відносини, які виникають у процесі організації та функціонування ринку деревини та базуються на Конституції України. Загальні аспекти правовідносин у даній сфері регулюються нормами Господарського кодексу України , Лісового кодексу України, Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та інших нормативно-правових актів.

5.    Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація запропонованого проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Набрання чинності нормами законопроекту матиме позитивний вплив на економіку України. Проект Закону сприятиме активізації ринку деревини, впорядкує його, створить умови для стабільного сировинного забезпечення деревообробних підприємств та добросовісної конкуренції, зменшить корупцію в галузі, сприятиме ефективному використанню лісових ресурсів, розширенню виробництва і експорту товарів з високою доданою вартістю у деревообробній та суміжних галузях. Запровадження законодавчо врегульованого порядку продажу необробленої деревини також забезпечить покращення фінансово-економічного становища як в лісовому господарстві, так і в лісопереробних галузях, що збільшить надходження до бюджетів усіх рівнів.
Навіть у нинішній складній економічній ситуації, прийняття законопроекту створить умови для зростання виробництва продукції деревообробної та меблевої промисловості впродовж найближчих п’яти років, за оцінкою,  на 10 - 15%. Крім того, за наслідками імплементації законопроекту кількість робочих місць прогнозовано зросте на 5 тис., що, в свою чергу, дозволить скоротити рівень безробіття, в першу чергу в депресивних регіонах. Застосування норм проекту Закону сприятиме зростанню експортного потенціалу деревообробної та меблевої промисловості  та збільшенню пропозиції продукції з деревини на внутрішньому ринку.
Крім того, створення законопроектом передбачуваних, сприятливих умов для розвитку вітчизняної деревообробної промисловості зумовить імпортозаміщення таких видів продукції, як пиломатеріали (коди за УКТ ЗЕД 4407; 4409), столярні вироби (код за УКТ ЗЕД 4418), яких щорічно, в середньому, імпортується в Україну на суму понад 20 млн. дол. США.
Народний депутат України                                                Матусевич  О.Б.