Товариство лісівників України

Новина


24
вер

Проект Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» (станом на 03.10.2019)

Продовжуємо публікацію законопроектів, розроблених експертами Товариства лісівників України і направлених на вдосконалення законодавчої бази ведення лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення
 Закон України

«Про внесення змін до Лісового кодексу України
щодо проведення національної інвентаризації лісів»


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, ст.99) такі зміни :
 
1) пункт 3 статті  281 викласти в такій редакції:
«3) організовує ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;»;

2) пункт 4 статті 37 викласти в такій редакції:
«4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;

3) назву глави 10 викласти в такій редакції:
«МОНІТОРИНГ, НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ»;
4) доповнити статтею 551 такого змісту:
«Стаття 551. Національна інвентаризація лісів
Національна інвентаризація лісів – система регулярних вибіркових обстежень території України для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.
Організацію та проведення національної інвентаризації лісів здійснює державна організація у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, відповідно до інструкції, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.
 Особи, що виконують роботи з національної інвентаризації лісів, мають право входити та перебувати на земельних ділянках всіх форм власності та категорій земель з метою проведення обстежень, визначених інструкцією, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.
Національна інвентаризація лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України    

 
 
Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Лісового кодексу України
щодо проведення національної інвентаризації лісів»

1.    Необхідність прийняття даного законопроекту

    В Україні державний облік лісів був проведений в 1996 та 2011 роках. Наразі актуальної інформації про ліси України немає. При цьому, процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників.
З метою отримання даних про ліси з відомою точністю, насамперед оцінки загальних запасів насаджень, більшість країни Європи, США, Канада, Австралія, Японія, Китай, Індія, Російська Федерація, Нова Зеландія та інші країні проводить національні інвентаризації лісів з використанням статистичних методів.
Проведення національної інвентаризації лісів в Україні дозволить забезпечити органи державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів в державі, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

2.    Цілі та завдання прийняття акту

    Метою прийняття проекту Закону є створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі
    Завданнями законопроекту є правове визначення поняття національної інвентаризації лісів, регулювання повноважень органів державної влади щодо її проведення.  

3.    Загальна характеристика та основні положення акту

Проектом закону вносяться доповнення до Лісового кодексу України. щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.
    
    4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

    Правове регулювання проведення національної інвентаризації лісів відсутнє.   
Суміжні нормативно-правові відносини щодо ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, здійснення моніторингу лісів регламентуються Лісовим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань ведення лісового господарства.
    
    5.    Фінансово-економічне обґрунтування

    Обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений в розмірі близько 9 млн. грн. щорічно, -
в т.ч. 2 млн. грн. на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації, та 3 млн. грн. на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів.
    Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн. грн. до 12,6 млн. грн. в окремі роки, що обумовлено потребою придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки.

    6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

    Прийняття даного законопроекту запровадить правове регулювання національної інвентаризації лісів, розширить обсяг та поліпшить якість даних про ліси, що забезпечить необхідну інформаційну основу для формування стратегічних цілей та завдань державної політики у сфері лісового господарства.  
Зокрема, очікується, що завдяки проведенню національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів насаджень (розрахункова похибка до ±3%) та вперше для України будуть визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування. Серед інших потенційно важливих результатів, - визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами України тощо.
                                                 

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України

щодо проведення національної інвентаризації лісів»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

Лісовий кодекс України

Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

3) організовує ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

4) ведення державного лісового кадастру, обліку і моніторингу лісів;

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;

Глава 10

МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Глава 10

МОНІТОРИНГ, національна інвентаризація ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Стаття відсутня

Стаття 551. Національна інвентаризація лісів

Національна інвентаризація лісів – система регулярних вибіркових обстежень території України для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.

Організацію та проведення національної інвентаризації лісів здійснює державна організація у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, відповідно до інструкції, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 Особи, що виконують роботи з національної інвентаризації лісів, мають право входити та перебувати на земельних ділянках всіх форм власності та категорій земель з метою проведення обстежень, визначених інструкцією, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Національна інвентаризація лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законом.