Товариство лісівників України

Новина


24
вер

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного ведення лісового господарства та посилення охорони лісів» (станом на 20.09.2019)

Продовжуємо публікацію законопроектів, розроблених експертами Товариства лісівників України і направлених на вдосконалення законодавчої бази ведення лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення
Закон України (проект)

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ефективного ведення лісового господарства та посилення охорони лісів»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, ст.99):

1) пункт 6 статті 281 викласти в такій редакції:
«6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового та природоохоронного законодавства, захисту від шкідників і хвороб;»

2) пункт 8 статті 281 викласти в такій редакції:
«8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства, в тому числі надає консультації та проводить навчання власників лісів і постійних лісокористувачів;»

3) пункти 10 та 11 статті 37 викласти в такій редакції:
«10) здійснення охорони лісів від пожеж та порушень лісового та природоохоронного законодавства;»
«11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих та впливу антропогенних факторів;»

4) пункт 5 статті 64 викласти в такій редакції:
«5) здійснювати охорону лісів від пожеж та порушень лісового та природоохоронного законодавства;»

5) доповнити статтю 64 пунктом 6 такого змісту:
«6) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих та впливу антропогенних факторів;».
У зв’язку з цим пункт 6 вважати відповідно пунктом 7.

6) статтю 86 викласти в такій редакції:
«Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.
Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і ліквідації.
Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації та безпілотних літальних апаратів. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.
Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, державну лісозахисну службу та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.
Порядок роботи державної лісозахисної служби визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.
Заходи із захисту лісів, які здійснюються державною лісозахисною службою, в лісах, що перебувають у державній власності, проводяться за рахунок коштів державного бюджету, у лісах комунальної власності - місцевого бюджету, у лісах приватної власності - за кошти їх власників. Проведення заходів із захисту лісів може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.»

7) статтю 89 викласти в такій редакції:
«Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів
Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його територіальних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; окремих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;
лісова охорона власників лісів і постійних лісокористувачів.
Працівники державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів повинні мати відповідну фахову лісівничу освіту.
Працівникам державної лісової охорони забороняється самостійно приймати участь у роботах, пов’язаних із заготівлею деревини.
Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.
Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, а також перелік посад, що відносяться до них, визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»

8) доповнити статтею 911 такого змісту:
«Стаття 911. Повноваження посадових осіб лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів
Посадові особи лісової охорони на відповідній території постійного лісокористувача мають право:
1) складати протоколи та розглядати справи відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
2) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів;
3) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;
4) у разі порушення лісового законодавства вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи на лісові ресурси, добуті деревину та інші продукти лісу та знаряддя правопорушень;
5) надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;
6) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
7) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового законодавства;
8) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір шкоди, заподіяної лісу;
9) подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування  якими закінчився;
10) вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки.
Посадові особи лісової охорони можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.
Посадові особи лісової охорони забезпечуються форменим одягом за власні кошти власників лісів, постійних лісокористувачів. На лісову охорону поширюється порядок та правила носіння і норми забезпечення форменим одягом, що діють для державної лісової охорони.
Посадові особи лісової охорони мають право на зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

9) статтю 92 викласти в такій редакції:
«Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів
Держава гарантує захист честі, гідності, здоров’я, життя, майна посадових осіб державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.
Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна, посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів чи членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. А, в випадках підпорядкування постійних лісокористувачів – обласним Радам народних депутатів – з обласного бюджету.
Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів (далі – одноразова грошова допомога), – гарантована державою соціальна виплата, що призначається і виплачується  особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання, у разі:
загибелі (смерті) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів під час виконання нею службових обов’язків;
смерті посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, що настала внаслідок нещасного випадку, що мали місце в період виконання нею службових обов’язків;
встановлення посадовій особі державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів інвалідності, що настала внаслідок поранення (травми або каліцтва), отриманого під час виконання нею службових обов’язків або встановлення інвалідності особі після її звільнення від виконання службових обов’язків державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період виконання нею службових обов’язків;
отримання посадовою особою державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів поранення (травми або каліцтва) під час виконання нею службових обов’язків, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності.
Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів є наслідком:
учинення нею діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням;
учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);
подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги.
У випадках, зазначених у абзаці другому та третьому частини п’ятої цієї статті, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів.
Члени сім’ї та батьки загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів визначаються відповідно до Сімейного кодексу України. Утриманцями для цілей передбачених цією статтею вважаються неповнолітні або непрацездатні особи, які не були членами сім’ї загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, але не менш як п’ять років одержували від неї матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.
Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров’я.
Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів чи членам її сім’ї і Порядок, розміри та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів встановлюється Кабінетом Міністрів України.»

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 241 викласти в такій редакції:
«Стаття 241. Посадові особи державної лісової охорони
Посадові особи державної лісової охорони розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу.»

2) доповнити статтею 2411 такого змісту:
«Стаття 2411. Посадові особи лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів
Посадові особи лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 64 - 70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу.»


IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради
України                                   

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення охорони лісів»


1.    Необхідність прийняття даного законопроекту

    Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, в т.ч. вкриті лісовою рослинністю – 9,6 млн га. Частиною третьою статті 1 Лісового кодексу України визначено, що всі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.
    Згідно з абзацом другим та третім статті 89 цього Кодексу охорону і захист лісів на території України здійснюють державна лісова охорона, яка діє у складі Державного агентства лісових ресурсів України, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, а також лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.
     Повноваження посадових осіб державної лісової охорони визначені статтею 91 Лісового кодексу України, який був введений в дію Постановою Верховної Ради України № 3853-XII від 21.01.1994. У своїй діяльності державна лісова охорона керується своїм Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 976.
    Проте, на сьогодні, жодний документ не визначає права та обов’язки працівників лісової охорони суб’єктів господарювання, які ведуть лісове господарство, та їх соціально-правовий захист.
    З набранням чинності норм цього Закону України буде розмежовано функцію державної лісової охорони від господарської діяльності та визначено основні функції та повноваження лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів.
     Інші зміни до Лісового кодексу України, які різні за характером, удосконалять лісове законодавство, що сприятиме належній охороні лісів. Зокрема щодо забезпечення органів державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси за допомогою вибіркової інвентаризації математико-статистичним методом.

2.    Цілі та завдання прийняття акту

    Метою прийняття проекту Закону є посилення охорони лісів, яка покладається на державну лісову охорону та лісову охорону власників лісів та постійних користувачів.
    Завданнями законопроекту є дотримання вимог законодавства суб’єктами лісових правовідносин, незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

3.    Загальна характеристика та основні положення акту

    Законопроект вносить зміни до наступних Законів України: Лісовий кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення.
    До інших законів внесення змін не потребує.

    4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

    Нормативно-правові відносини у сфері охорони і захисту лісів регламентуються Лісовим кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення та рядом нормативно-правових актів з ведення лісового господарства.
   
    5.    Фінансово-економічне обґрунтування

    Прийняття даного Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат з Державного та місцевих бюджетів.

    6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

    Прийняття даного Закону буде сприяти посиленню охорони лісового фонду України від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства.

   

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 щодо посилення охорони лісів»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

Лісовий кодекс України

Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

 

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

 

 

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

 

 

Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

 

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж, порушень лісового та природоохоронного законодавства, захисту від шкідників і хвороб;

 

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства,в тому числі надає консультації та проводить навчання власників лісів і постійних лісокористувачів

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

10) здійснення охорони лісів від пожеж;

 

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб;

 

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

10) здійснення охорони лісів від пожеж та порушень лісового та природоохоронного законодавства;

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих та впливу антропогенних факторів;

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

відсутня

 

 

6) раціонально використовувати лісові ділянки.

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

5) здійснювати охорону лісів від пожеж та порушень лісового та природоохоронного законодавства;

 

6) здійснення захистулісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих та впливу антропогенних факторів;

7) раціонально використовувати лісові ділянки.

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації та безпілотних літальних апаратів. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, державну лісозахисну службу та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Порядок роботи державної лісозахисної служби визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

Заходи із захисту лісів, які здійснюються державною лісозахисною службою, в лісах, що перебувають у державній власності, проводяться за рахунок коштів державного бюджету, у лісах комунальної власності - місцевого бюджету, у лісах приватної власності - за кошти їх власників. Проведення заходів із захисту лісів може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства,його територіальних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; окремих піідприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

лісова охорона власників лісів і постійних лісокористувачів.

Працівники державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів повинні мати освіту за спеціальністю «лісове господарство».

Працівникам державної лісової охорони забороняється самостійно приймати участь у роботах, пов’язаних із заготівлею деревини.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, а також перелік посад, що відносяться до них, визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття відсутня

Стаття 911. Повноваження посадових осіб лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів

Посадові особи лісової охорони на відповідній території постійного лісокористувача мають право:

1) складати протоколи та розглядати справи відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів;

3) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

4) у разі порушення лісового законодавства  вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи на лісові ресурси, добуті деревину та інші продукти лісу та знаряддя правопорушень;

5) надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;

6) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

7) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства;

8) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір шкоди, заподіяної лісу;

9) подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування  якими закінчився;

10) вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки.

Посадові особи лісової охорони можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.

Посадові особи лісової охорони забезпечуються форменим одягом за власні кошти власників лісів, постійних лісокористувачів. На лісову охорону поширюється порядок та правила носіння і норми забезпечення форменим одягом, що діють для державної лісової охорони.

Посадові особи лісової охорони мають право на зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб державної лісової охорони і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової особи державної лісової охорони чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров'я.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі державної лісової охорони чи членам її сім'ї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 92.Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна, посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. А, в випадках підпорядкування постійних лісокористувачів – обласним Радам народних депутатів – з обласного бюджету.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів(далі одноразова грошова допомога), гарантована державою соціальна виплата, що призначається і виплачується особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання, у разі:

загибелі (смерті) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів під час виконання нею службових обов'язків;

смерті посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, що настала внаслідок нещасного випадку, що мали місце в період виконання нею службових обов'язків;

встановлення посадовій особі державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів інвалідності, що настала внаслідок поранення (травми або каліцтва), отриманого під час виконання нею службових обов'язків або встановлення інвалідності особі після її звільнення від виконання службових обов'язків державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період виконання нею службових обов'язків;

отримання посадовою особою державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів поранення (травми або каліцтва) під час виконання нею службових обов'язків, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності.

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів є наслідком:

учинення нею діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням;

учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);

подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги.

У випадках, зазначених у абзаці другому та третьому частини п’ятої цієї статті, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім'ї, батьки та утриманці загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів.

Члени сім'ї та батьки загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів визначаються відповідно до Сімейного кодексу України. Утриманцями для цілей передбачених цією статтею вважаються неповнолітні або непрацездатні особи, які не були членами сім'ї загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, але не менш як п'ять років одержували від неї матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров'я.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів чи членам її сім'ї і Порядок, розміри та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49,63-70,73,75,77,1885цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу.

Стаття 241.Посадові особи державної лісової охорони

Посадові особи державної лісової охорони розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу.

Стаття відсутня

Стаття 2411.Посадові особи лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів

Посадові особи лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 64 - 70, 73, 75, 77, 1885цього Кодексу.