Товариство лісівників України

Новина


27
вер

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»

Продовжуємо публікацію законопроектів, розроблених експертами Товариства лісівників України і направлених на вдосконалення законодавчої бази ведення лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення
Проект
З А К О Н    У К Р А Ї Н И
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»
        
   Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Доповнити статтею 245 такого змісту:
"Стаття 245. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 134, 136, 137, 138   частини третьої статті 29 цього Кодексу;
5) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) відтворення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, у тому числі південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, придбання протипожежної техніки і обладнання;
3) поліпшення якісного складу лісів, збереження біорізноманіття в лісах;
4) лісовпорядкування (базове, безперервне) та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів, національної інвентаризації лісів;
5) вирощування в лісорозсадниках декоративного садивного матеріалу в т.ч. із закритою кореневою системою;
6) проведення наукових розробок в сфері лісового господарства;
7) будівництво лісових доріг;
8) оформлення правовстановлюючих документів для підтвердження права власності на земельні ділянки;
9) охорону та відтворення державного мисливського фонду.
4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України.".

2. У статті 29:
1) у частині другій:
пункт 3 виключити;
2) у частині третій у пункті 134 цифру «26» замінити на «63»;
3) частину третю доповнити пунктами 136, 137, 138 такого змісту:
«136)  штрафи за порушення лісового законодавства»;
«137)  плата за ліцензії користувачам мисливських угідь»;
«138) кошти від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва».
3. Частину четверту статті 30:
 1) доповнити пунктом 24 такого змісту:
"24) заходи, визначені частиною третьою статті 245 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 134, 136, 137, 138  частини третьої статті 29 цього Кодексу).
2) у частині четвертій статті 30 пункт 151 виключити.
 
4. Частину другу статті 59 після слів "інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства" доповнити словами "інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства,".

5. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 85 такого змісту:
"85) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства;".
6. У пункті 2 частини першої статті 691 слово «лісогосподарського» виключити.

ІI. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3. Абзац третій статті 36 Закону України від 22.02.2000 № 1478-ІІІ «Про мисливське господарство та полювання», виписати наступним чином «Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій зараховуються до Державного фонду розвитку лісового господарства.
Голова Верховної Ради
              України
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»

1.    Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
З 2016 року в Державному бюджеті України припинено фінансування заходів з ведення лісового та мисливського господарства.
На півдні та сході України, незважаючи на низьку лісистість, ліси виконують важливу природоохоронну функцію (охорона ґрунтів від ерозії, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, очищення забрудненого повітря тощо), забезпечують екологічну стабільність держави і потребують посиленого захисту та охорони.
Постійне недофінансування  має негативні наслідки для лісової галузі в лісодефіцитних областях, зокрема:
- зупинені роботи з лісорозведення – створення нових захисних насаджень на малопродуктивних і деградованих землях, у тому числі полезахисних лісових смуг;
- не здійснюється на належному рівні охорона лісу від незаконних рубок, зарплата працівників лісової охорони менша за мінімальну;
- не проводяться заходи з охорони і захисту лісу від пожеж, шкідників та хвороб;
- припинено облаштування протипожежних розривів та мінералізованих смуг і догляд за ними, утримання та забезпечення функціонування лісових  пожежних станцій і пунктів спостереження, утримання тимчасових пожежних наглядачів, упорядження рекреаційних ділянок, гасіння лісових пожеж та протипожежна пропаганда;
- різко збільшуються площі шкідників та хвороб лісу;
- не здійснюються лісовпорядні роботи, що унеможливлює  довгострокове планування лісогосподарських  заходів;
- припинено вирощування посадкового матеріалу, що унеможливлює  у подальшому створення лісових насаджень.
Без державної підтримки лісогосподарські підприємства нересурсних областей не можуть забезпечити ведення лісового та мисливського господарства в повному обсязі. З початку 2016 року і до сьогодні звільнилося понад 2100 висококваліфікованих фахівців галузі.
Враховуючи наведене, з метою забезпечення удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства розроблено даний законопроект, яким пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо утворення Державного фонду розвитку лісового господарства у складі спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок таких надходжень, як 63 % від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої від рубок головного користування, штрафів за порушення лісового законодавства, плати за ліцензію користувачам мисливських угідь, коштів від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва
Виокремлення джерел фінансування лісового господарства в окремий фонд допоможе забезпечити стабільне фінансування галузі.
2.    Мета законопроекту
Метою прийняття акта є забезпечення удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства для фінансування робіт з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, у тому числі південно - східного регіону України.\
3.    Загальна характеристика та основні положення законопроекту
         Проектом запропоновано доповнити Бюджетний кодекс України новою статтею про Державний фонд розвитку лісового господарства та джерела його формування.
         З доходів загального фонду Державного бюджету України виключаються надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.
          Надходження від рентної плати у розмірі 63%, штрафи за порушення лісового законодавства, плата за ліцензію користувачам мисливських угідь, кошти від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України для наповнення Державного фонду розвитку лісового господарства.    
4. Місце законопроекту в системі законодавства
  У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Лісовий кодекс України та Закон України «Про управління об’єктами державної власності», Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Указ Президента України від 21.11.2017 р. № 381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація цього законопроекту не потребує збільшення видатків Державного бюджету України.
Сплата рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування згідно норм Податкового кодексу відбувається щоквартально.
Річний розрахунок відсотків відрахування рентної плати у 2019 році:
з 1 січня 2019 року
1)    37 % до загального фонду Державного бюджету – 409,9  млн грн (діюча норма 37% - план на 2019 рік – 409,9 млн  грн)
2)    37 % до загального фонду місцевих бюджетів (бюджетів міст районного значення, сільських,  селищних бюджетів) – 409,9  млн грн (діюча норма 37% - план на 2019 рік – 409,9 млн грн)
3)    26 % до спеціального фонду державного бюджету – 288 млн грн
(діюча норма 26% - план на 2019 рік – 288 млн  грн)
з 1 січня 2020 року (орієнтовно)
1)    37 % до загального фонду місцевих бюджетів (бюджетів міст районного значення, сільських,  селищних бюджетів) – 409,9  млн грн. (діюча норма 37% - план на 2019 рік – 409,9 млн грн.)
2)    63 %  до спеціального фонду державного бюджету – 697,9 млн грн. (діюча норма відсутня)
Надходження від реалізації користувачам  мисливських угідь ліцензій в рік становлять в середньому 8-14  млн грн.
    Відшкодування за порушення лісового господарства понад 6 млн грн. в рік.
Прийняття законопроекту надасть можливість спрямовувати до Фонду близько 720 млн гривень кожного року.
6. Обґрунтування очікуваних наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Прийняття Закону дозволить забезпечити удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства та фінансування таких заходів:
проведення комплексу профілактичних попереджувальних дій, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою в лісах;
збільшення площ лісів держави, збереження біорізноманіття, зменшення загрози деградації земель;
забезпечення ведення лісового господарства державними лісогосподарськими підприємствами з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов і відсутності рубок головного користування;
запобігання та ліквідація лісових пожеж і пошкодження лісових масивів внаслідок буреломів, сніголамів та інших стихійних явищ, спрямованих на збереження лісів від незаконних рубок, пошкодження, послаблення та іншого впливу на ліси;
розвиток наукової діяльності у сфері лісового господарства;
відтворення державного мисливського фонду;
лісовпорядкування.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»

 

Редакція законодавчого акту

Редакція законодавчого акту з урахуванням змін

Бюджетний кодекс України

Статття відсутня.

Стаття 245. Державний фонд розвитку лісового господарства

1. Державний фонд розвитку лісового господарства утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України

2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:

1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 134, 136, 137, 138   частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:

1) відтворення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, у тому числі південно-східному регіоні України;

2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, придбання протипожежної техніки;

3) поліпшення якісного складу лісів,  збереження біорізноманіття в лісах;

4) лісовпорядкування (базове, безперервне) та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів, національної інвентаризації лісів;

5) вирощування в лісорозсадниках декоративного садивного матеріалу в т.ч. із закритою кореневою системою;

6) проведення наукових розробок в сфері лісового господарства;

7) будівництво лісових доріг;

8) оформлення правовстановлюючих документів для підтвердження права власності на земельні ділянки;

9) охорону та відтворення державного мисливського фонду.

          4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

     2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

     3) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

     3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

 

     134) 37 відсотків рентної плати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

 

Пункти відсутні

    

 

 

 

 

14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України.

     Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

     2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

     Пункт виключити

 

 

     3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

 

     134) 63 відсотки рентної плати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

 

«136штрафи за порушення лісового законодавства»;

«137плата за ліцензії користувачам мисливських угідь»;

«138) кошти від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва».

 

 

 14)   інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України.

 

     Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

     4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

     Пункт відсутній.

 

 

151) ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді (за рахунок джерел, визначених пунктом 134 частини третьої сі 29 цього Кодексу).

     Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

     4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

     24) напрями, визначені частиною 3 статті 245 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 134, 136, 137, 138   частини третьої статті 29 цього Кодексу);

Пункт виключити

     Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

     2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються Казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.

     Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

     2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються Казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.

     Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

     2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає:

     84) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

пункт відсутній;

 

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Стаття 691.  Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів

1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:

….

2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;

ІІ. Прикінцеві положення.

 

Стаття 36. Надходження коштів від ведення мисливського господарства

….

Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій,
а 
також  за  видачу  посвідчень  мисливця та щорічних контрольних карток   обліку   добутої   дичини  і  порушень  правил  полювання зараховуються  на рахунок центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  мисливського господарства,   і   використовуються  на  охорону  та  відтворення державного  мисливського  фонду.  Зазначені  кошти  включаються до
кошторису доходів і видатків центрального органу виконавчої влади, що  реалізує  державну  політику  у сфері лісового та мисливського господарства,  і на цю суму зменшується обсяг його фінансування за рахунок Державного бюджету України.

 

 

     Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

     2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає:

     84) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

85) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства;

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

Стаття 691.  Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів

1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:

….

2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського  виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;

 

ІІ. Прикінцеві положення.

 

Стаття 36. Надходження коштів від ведення мисливського господарства

«Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій зараховуються до Державного фонду розвитку лісового господарства»