Товариство лісівників України

Новина


27
вер

Проект Закону України "Про ринок лісоматеріалів"

Продовжуємо публікацію законопроектів, розроблених експертами Товариства лісівників України і направлених на вдосконалення законодавчої бази ведення лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про ринок лісоматеріалів"

Цей Закон визначає державну політику щодо розвитку ринку лісоматеріалів як пріоритетного сектора економіки лісопромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних засад функціювання ринку лісоматеріалів для забезпечення внутрішніх потреб держави на принципах вільної і добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів.


Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) аукціонні торги – організоване подання учасниками аукціонних торгів заявок на купівлю-продаж лісоматеріалів з метою укладання на товарній біржі договорів купівлі-продажу щодо таких лісоматеріалів відповідно до законодавства та правил біржової торгівлі;
2) учасники аукціонних торгів – власники лісів та постійні лісокористувачі (далі – постійні лісокористувачі), які здійснюють заготівлю і продаж лісоматеріалів на території України у порядку, встановленому законодавством, та суб’єкти господарювання, які бажають придбати лісоматеріали;
3) граничний обсяг лісоматеріалів – кількість лісоматеріалів, що пропонується для купівлі суб’єктам перероблення лісоматеріалів на умовах публічної оферти;
4) декларація про деревообробну діяльність – офіційна заява, що подається суб’єктом перероблення лісоматеріалів про здійснення ним перероблення лісоматеріалів як основного виду господарської діяльності із зазначенням обсягів придбання лісоматеріалів та виробленої продукції;
5) додаткові аукціонні торги – аукціонні торги з купівлі-продажу лісоматеріалів,  керованих на ринок доповнень;
6) електронна торгова система – комплекс матеріально-технічних засобів, апаратних, програмних продуктів, необхідних активів та процедур на товарній біржі, за допомогою яких організовуються аукціонні торги в електронній формі, здійснюються біржові операції з лісоматеріалами;
7) єдина державна система електронного обліку лісоматеріалів (далі – система ЕОЛ) автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів постійними лісокористувачами;
8) загальні аукціонні торги – аукціонні торги з купівлі-продажу лісоматеріалів, керованих на ринки основних та енергетичних лісоматеріалів;
9) інші суб’єкти, що діють на ринку лісоматеріалів – суб»єкти господарювання, що створені та діють за законодавством України, які використовують лісоматеріали для власних потреб;
10) лісоматеріали – деревні матеріали, одержані шляхом поперечного поділу на частини повалених дерев та деревних колод для подальшого використання чи перероблення і які відповідають національним стандартам;
11) лісосировинний інтернет-портал – сукупність апаратних засобів у вигляді баз даних та комп’ютерних програм з обробки інформації щодо лісосировинних ресурсів, виконаних з можливістю обробки інформації та команд користувача системи та надання йому Інтернет-сервісів як результатів обробки наданої інформації і команд;
12) організатори аукціонних торгів – товарні біржі, що організовують та проводять процедури купівлі-продажу лісоматеріалів відповідно до законодавства і правил біржової торгівлі;
13) пиломатеріали – пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, коди 4406, 4407, 4409 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності);
14) прогнозний баланс – інформаційний документ, що відображає співвідношення між плановим надходженням та прогнозною потребою лісоматеріалів у наступному календарному році;
15) публічна оферта – документ, в якому надається письмова пропозиція щодо укладання договору на заздалегідь визначених умовах на купівлю певного обсягу лісоматеріалів, надісланий можливому покупцеві, де вказуються суттєві умови майбутнього довгострокового договору купівлі-продажу лісоматеріалів й визначено строк дії оферти; 
16) ринок лісоматеріалів – сукупність економічних відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу лісоматеріалів та спрямовані на реалізацію їх економічних інтересів;
17) річний ресурс лісоматеріалів – обсяг лісоматеріалів, що планується до заготівлі постійними лісокористувачами, в порядку проведення рубок головного користування, а також інших рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства протягом одного календарного року;
18) сортименти – лісоматеріали цільового призначення;
19) суб’єкти перероблення лісоматеріалів – юридичні особи, які мають власне деревообробне виробництво, здійснюють перероблення лісоматеріалів як основного виду господарської діяльності та отримали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
20) стартова ціна — ціна, за якою лісоматеріали виставляються на аукціон;
21) ринкова ціна — ціна на лісоматеріали, яка сформувалася за результатами аукціону.
22) готова продукція — продукція, призначена для використання кінцевим споживачем для без подальшої переробки.

Стаття 2. Мета Закону
Метою цього Закону є:
забезпечення сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;
формування сприятливої для ринку лісоматеріалів інвестиційної політики;
оптимізація структури та ефективності деревообробного виробництва з урахуванням ресурсного потенціалу територій та ринкової кон'юнктури;
забезпечення функціювання ринку лісоматеріалів на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб’єктів господарювання та держави;
стабілізація ринкових ресурсів лісоматеріалів;
першочергове забезпечення потреб національного товаровиробника у лісоматеріалах з метою наповнення вітчизняного ринку продукцією з деревини та реалізації експортного потенціалу продукції деревообробки;
визнання пріоритетності розвитку ринку лісоматеріалів та продукції глибокої їх переробки.

Стаття 3. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх учасників ринку деревини.

Стаття 4. Правові основи функціювання ринку деревини
Законодавство України щодо ринку деревини базується на Конституції України і складається із Лісового кодексу України, цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів України, міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України.


Розділ ІІ
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ,
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 5. Основні засади державної політики щодо ринку деревини
1. Держава визнає пріоритетність розвитку та удосконалення ринку деревини, сприяє його розвитку та стабільному функціюванню.
2. Державна політика з регулювання ринку деревини спрямована на:
1) створення умов для формування та ефективного функціювання ринку лісоматеріалів;
2) максимальне забезпечення збалансованості внутрішнього попиту і пропозиції у сортиментах лісоматеріалів та сприяння нарощуванню потенціалу виготовлення продукції з високою доданою вартістю;
3) гарантування учасникам ринку деревини права вільного використання деревини та визначення ринкової ціни її реалізації;
4) захист прав споживачів та добросовісної конкуренції;
5) створення умов для залучення інвестицій у лісопромисловий комплекс держави, спрощення доступу до інформації та адміністративних процедур;
6) захист навколишнього природного середовища;
7) стимулювання застосування інноваційних технологій, впровадження сучасних природо- і ресурсозберігаючих технологій у лісопромисловому комплексі України.
3. Формування та реалізацію державної політики щодо ринку лісоматеріалів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства та інші органи державної влади відповідно до законодавства.
4. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
1) затвердження порядку ведення єдиної державної системи електронного обліку лісоматеріалів;
2) затвердження порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і шпону лущеного для здійснення експортних операцій;
3) затвердження положення про Комісію з регулювання ринку лісоматеріалів;
4) затвердження положення щодо порядку продажу деревини;
5) інші повноваження, визначені законами України.
5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства належить:
1) затвердження положення щодо формування стартової ціни;
2) затвердження типових договорів купівлі-продажу лісоматеріалів;
3) затвердження річного прогнозного балансу деревини;
4) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Державне регулювання ринку лісоматеріалів
1. Державне регулювання ринку лісоматеріалів здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства у межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.
2. До основних завдань центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства на ринку лісоматеріалів належить:
1) сприяння становленню конкурентного ринку лісоматеріалів з урахуванням забезпечення інтересів внутрішнього ринку в сортиментах, які мають попит;
2) забезпечення належних умов для ефективного і надійного функціювання ринку лісоматеріалів з огляду на довгострокові цілі його розвитку;
3) забезпечення доступу до лісоматеріалів нових суб’єктів їх перероблення та інших покупців відповідно до цього Закону;
3-1) формування цінової політики на лісоматеріали відповідно до цього Закону;
4) забезпечення короткострокових та довгострокових стимулів для учасників ринку, з метою підвищення ефективності функціювання ринку лісоматеріалів;
5) створення передумов для отримання учасниками ринку економічних вигод, шляхом сприяння конкуренції на ринку лісоматеріалів та реалізації механізмів захисту прав споживачів;
6) сприяння досягненню високих стандартів виконання обов’язків учасниками ринку для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку лісоматеріалів.
3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства належить:
1) утворення Комісії з регулювання ринку лісоматеріалів;
2) розроблення річного прогнозного балансу лісоматеріалів з розподілом по кварталах в розрізі порід, класів якості та діаметрів;
3) затвердження граничного обсягу лісоматеріалів;
4) інформування учасників ринку про річний ресурс лісоматеріалів;
5) ведення електронного переліку суб’єктів перероблення лісоматеріалів;
6) затвердження форми декларації про деревообробну діяльність;
7) спільно з іншими суб’єктами владних повноважень забезпечення ефективного застосування заходів захисту прав споживачів, у тому числі передбачених цим Законом;
8) забезпечення доступу до інформації про обсяги та інші показники використання лісоматеріалів у порядку та на умовах, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства;
9) врахування у відповідних нормативно-правових актах особливостей взаємовідносин учасників ринку;
10) сприяння налагодженню процесу обміну даними для забезпечення розвитку ринку лісоматеріалів;
11) здійснення інших повноважень, передбачених законом.
4. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства має право:
1) отримувати інформацію, необхідну для належного виконання функцій, передбачених законом, від будь-якого суб’єкта владних повноважень, учасників ринку лісоматеріалів;
2) ініціювати консультації та громадські обговорення;
3) проводити моніторинг щодо функціювання ринку лісоматеріалів в Україні;
4) вживати заходів внаслідок дій та будь-якої поведінки учасників ринку, спрямованих на дестабілізацію цін та заподіяння економічної шкоди.

Стаття 7. Комісія з регулювання ринку лісоматеріалів
1. З метою забезпечення ефективного функціювання ринку лісоматеріалів та виконання інших завдань, передбачених статтею 6 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства утворює Комісію з регулювання ринку лісоматеріалів.
2. Комісія з регулювання ринку лісоматеріалів є дорадчим органом з питань функціювання ринку лісоматеріалів.
3. До складу Комісії з регулювання ринку лісоматеріалів входять представники профільних всеукраїнських та регіональних асоціацій (пропорційно від кожного регіону).
3-1. Комісія з регулювання ринку лісоматеріалів створює свої представництва в кожному регіоні.
4. До повноважень Комісії з регулювання ринку лісоматеріалів належить:
1) погодження прогнозного балансу лісоматеріалів;
2) розгляд звернень та скарг від учасників ринку лісоматеріалів;
3)подання біржі пропозицій щодо позбавлення покупців права участі в наступному аукціоні  у випадку встановлення факту не оплати та/або не укладення договорів купівлі-продажу лісоматеріалів; 
4) здійснення моніторингу:
функціювання ринку лісоматеріалів;
відповідності декларування обсягів придбаних лісоматеріалів та виготовленої продукції суб’єктами перероблення лісоматеріалів;
рівня прозорості діяльності учасників ринку, в тому числі дотримання учасниками ринку зобов’язань щодо розміщення/оприлюднення інформації;
дій організаторів аукціонних торгів на ринку лісоматеріалів;
виконання функцій та обов’язків учасниками ринку лісоматеріалів відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціювання ринку лісоматеріалів.
5. Положення про Комісію з регулювання ринку лісоматеріалів затверджує Кабінет Міністрів України.


Розділ ІІІ
ОБЛІК ДЕРЕВИНИ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ

Стаття 8. Електронний облік деревини
1. Інструментом обліку заготовлених та реалізованих лісоматеріалів в Україні є єдина державна система електронного обліку лісоматеріалів - ЕОЛ.
2. До системи ЕОЛ вноситься інформація про:
1) спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів;
2) породу, кількісні і якісні характеристики та призначення лісоматеріалів;
3) договори щодо здійснення господарських операцій реалізації лісоматеріалів на аукціонних торгах та на умовах публічної оферти, використання на власні потреби та роздрібного продажу;
4) місця завантаження та пункти розвантаження лісоматеріалів;
5) транспортні засоби, якими здійснюється транспортування лісоматеріалів.
3. Постійні лісокористувачі вносять до системи ЕОЛ інформацію про укладені угоди купівлі-продажу та здійснення ними реалізації лісоматеріалів, а також використання їх на власні потреби. Внесення інформації до системи ЕОЛ є обов’язковим.
4. Обов’язок щодо накопичення, обробки, захисту та адміністрування інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів покладається на адміністратора системи ЕОЛ.
5. Інформація про заготівлю, реалізацію та використання лісоматеріалів постійними лісокористувачами є базою для розрахунку обсягів лісоматеріалів, що пропонується для продажу на умовах публічної оферти. Дана інформація є публічною.
6. Обмін інформацією в системі ЕОЛ здійснюється з використанням мережі Інтернет.

Стаття 9. Лісосировинний інтернет-портал
1. Формування річного прогнозного балансу лісоматеріалів здійснюється на основі даних системи ЕОЛ, з використанням функціональності Лісосировинного інтернет-порталу (далі – Портал).
2. Портал є відособленою частиною Інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
3. Комунікація з Порталом здійснюється через використання головної інтернет-сторінки офіційного веб-сайту центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
4. Портал є загальнодоступним для отримання публічної інформації. Можливість користування додатковими функціями Порталу надається зареєстрованим користувачам. Профільним асоціаціям можливість користування додатковими функціями Порталу надається на безоплатній основі.
5. Зареєстрованими користувачами Порталу можуть бути постійні лісокористувачі та суб’єкти перероблення лісоматеріалів та профільні асоціації.
6. Порядок реєстрації користувачів Порталу, інструкцію з користування Порталом затверджує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
7. Обов’язок щодо забезпечення функціювання, збирання, накопичення, обробки та захисту інформації, технічного супроводу та інформаційного розвитку Порталу покладається на адміністратора Порталу.Розділ ІV
СТРУКТУРА РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 10. Учасники ринку лісоматеріалів
Учасниками ринку лісоматеріалів є:
постійні лісокористувачі;
суб’єкти перероблення лісоматеріалів;
фізичні особи;
інші суб’єкти, які діють на ринку роздрібних лісоматеріалів;
організатори аукціонних торгів.

Стаття 11. Ринки лісоматеріалів
З огляду на необхідність збереження рівних умов конкуренції, визначаються наступні ринки лісоматеріалів:
ринок основних лісоматеріалів;
ринок енергетичних лісоматеріалів;
ринок доповнень;
ринок роздрібних лісоматеріалів.

Стаття 12. Призначення лісоматеріалів
1. До ринку основних лісоматеріалів належать сортименти:
1) круглі сортименти (ділова деревина) для виготовлення готової продукції;
1-1) круглі сортименти (ділова деревина) для розпилювання;
2) круглі сортименти (ділова деревина) для перероблення лущенням чи струганням;
3) сортименти, що використовуються в круглому вигляді;
4) сортименти для механічного та хімічного перероблення (ділова та дров'яна деревина).
2. До ринку енергетичних лісоматеріалів належать сортименти:
1) деревне паливо (дрова паливні, деревне газогенераторне паливо, поліна, паливна тріска);
2) відходи (відходи лісозаготівель, верховіття, сучки, гілки).
3) лісоматеріали, вирощені на спеціально відведених ділянках лісових культур для енергетичних потреб.
3. До ринку доповнень належать всі сортименти.
4. До ринку роздрібних лісоматеріалів належать всі сортименти, окрім зазначених у пункті 2 частини 1 цієї статті.

Стаття 13. Учасники ринку лісоматеріалів
1.    На ринку основних лісоматеріалів покупцями є суб’єкти перероблення:
1)    круглих сортиментів  для виготовлення готової продукції
-    учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва готової продукції;
2)    круглих сортиментів для розпилювання
-    учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва пиломатеріалів та іншої продукції лісопиляння;
3)    круглих сортиментів для перероблення лущенням чи струганням
-    учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва фанери клеєної та шпону струганого;
4)    круглих сортиментів, що використовуються без перероблення
-    учасники ринку, що використовують лісоматеріали для кріпильних робіт в шахтах, для будівництва, в сільському господарстві;
5)    сортиментів лісоматеріалів для механічного та хімічного перероблення
-    учасники ринку, що використовують лісоматеріали для виробництва  деревних плит, целюлози та деревної маси, продукції лісохімії.
2. На ринку енергетичних лісоматеріалів покупцями є суб’єкти перероблення паливно-енергетичного комплексу та виробники біопалива.
3. На ринку доповнень покупцями є всі учасники ринку лісоматеріалів.
4. На ринку роздрібних лісоматеріалів покупцями є: 
1) фізичні особи, що не є підприємцями;
2) бюджетні установи і організації, що використовують лісоматеріали для власних потреб;
3) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, що використовують лісоматеріали для потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих;
4) замовники закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».


Розділ V
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 14. Річний ресурс лісоматеріалів
1. Річний ресурс лісоматеріалів формується на основі даних суб’єктів виробництва лісоматеріалів про планові обсяги заготівлі лісоматеріалів протягом наступного календарного року.
2. Постійні лісокористувачі щорічно, не пізніше 30 вересня, надають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства інформацію про річний ресурс лісоматеріалів за встановленою ним формою.
3. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства формує річний ресурс лісоматеріалів наступного календарного року та не пізніше 1 листопада оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті.


Стаття 15. Граничний обсяг лісоматеріалів
1. Граничний обсяг деревини, що пропонується у формі публічної оферти становить від 20 до 50 % обсягу лісоматеріалів, що були придбані суб’єктом їх перероблення за попередні 12 місяців. Відсоток залежить від розміру доданої вартості, створеної в процесі переробки лісопродукції і затверджується Комісією.
2. Прогнозний баланс лісоматеріалів формується у розрізі сортиментів деревних порід в межах річного ресурсу лісоматеріалів наступного календарного року з урахуванням їх прогнозної потреби. 
3. Прогнозна потреба у лісоматеріалах визначається на основі поданих суб’єктами перероблення лісоматеріалів декларацій про деревообробну діяльність.
4. Суб’єкти перероблення лісоматеріалів щорічно, в період з 1 жовтня по 31 жовтня, надають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства декларацію про деревообробну діяльність за встановленою ним формою.
5. Декларація про деревообробну діяльність містить інформацію про загальні відомості, наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,  обсяги випуску продукції переробки і фактичний обсяг перероблених лісоматеріалів декларанта за останні 12 місяців та його прогнозну потребу у лісоматеріалах на наступний календарний рік.
6. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства не пізніше 1 грудня оприлюднює узагальнену інформацію про граничний обсяг та прогнозний баланс лісоматеріалів наступного календарного року на Лісосировинному інтернет-порталі.

Стаття 16. Використання заготовлених лісоматеріалів
1. Постійні лісокористувачі використовують лісоматеріали для:
1) реалізації фізичним особам, суб’єктам перероблення лісоматеріалів та іншим суб’єктам, які діють на ринку лісоматеріалів;
2) розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт, тощо).
2. Суб’єкти перероблення лісоматеріалів використовують лісоматеріали для:
1) виробництва продукції перероблення лісоматеріалів; 
2) розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт, тощо).
3. Інші суб’єкти, що діють на ринку лісоматеріалів використовують лісоматеріали для:
1) виробничих потреб, індивідуального ремонту та будівництва;
2) потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих.
4. Фізичні особи, що не є підприємцями, використовують лісоматеріали для індивідуального ремонту, будівництва та опалення.

Стаття 17. Умови функціювання відповідних ринків лісоматеріалів
1. Держава гарантує забезпечення лісоматеріалами учасників ринку в межах наявного ресурсу лісоматеріалів відповідно до умов, визначених Лісовим кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
2. Ресурс лісоматеріалів, спрямований відповідно до статті 12 цього Закону на ринки основних та енергетичних лісоматеріалів реалізується на умовах публічної оферти та аукціонних торгах.
3. Лісоматеріали, що не мають попиту на ринках основних, енергетичних та роздрібних лісоматеріалів, скеровуються на ринок доповнень для подальшого продажу.
4. Ресурс лісоматеріалів, який надходить на ринок доповнень, не планується.
5. Ринок доповнень формується за рахунок надходжень лісоматеріалів з інших ринків відповідно до цього закону. 
6. На ринок доповнень спрямовуються лісоматеріали, які:
- не були викуплені покупцем у терміни, визначені договором купівлі-продажу лісоматеріалів.
7. Ринок доповнень функціонує в постійнодіючому режимі, на основі використання електронних торгових систем організаторів аукціонних торгів.
8. Постійні лісокористувачі резервують відповідний обсяг лісоматеріалів, що призначені для оперування на роздрібному ринку.

Стаття 18. Принципи формування цін
1. Ринкова ціна — ціна, яка сформувалась за результатами аукціонних торгів.
2. Стартова ціна аукціону — ціна, яка формується продавцем на підставі планово-розрахункової ціни базових сортиментів в розрізі деревних порід із застосуванням шкали цінових коефіцієнтів, затверджених центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, однакових для всіх продавців.
3. Ціни на  лісоматеріали, що пропонуються на умовах публічної оферти, формуються на основі середньозважених цін на лісоматеріали, сформованих на останніх аукціонних торгах по кожному постійному лісокористувачу.
4. Ціни на ринку роздрібних лісоматеріалів формуються на основі середньозважених цін на лісоматеріали, сформованих на останніх аукціонних торгах по кожному постійному лісокористувачу.

Стаття 19. Договірне забезпечення функціювання ринку лісоматеріалів
Учасники ринку лісоматеріалів здійснюють свою діяльність на ринку лісоматеріалів на договірних засадах. Для забезпечення функціювання ринку лісоматеріалів укладаються такі види договорів:
довготермінові договори купівлі-продажу лісоматеріалів;
договори купівлі-продажу лісоматеріалів за результатами аукціонних торгів;
договори роздрібної купівлі-продажу лісоматеріалів;
інші договори, передбачені відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціювання ринку лісоматеріалів.


Розділ VІ
ПРОДАЖ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 20. Способи продажу лісоматеріалів
1. Продаж лісоматеріалів в Україні здійснюється відповідно до умов, визначених законами України, цим Законом, та іншими нормативно-правовими актами України.
2. Постійні лісокористувачі здійснюють продаж лісоматеріалів:
1) на умовах публічної оферти;
2) на загальних і додаткових аукціонних торгах;
3) у порядку роздрібного продажу лісоматеріалів.

Стаття 21. Продаж лісоматеріалів на умовах публічної оферти
1. Продаж лісоматеріалів на умовах публічної оферти ґрунтується на принципах гарантування рівних прав щодо можливості придбання лісосировини. Публічна оферта розміщується на Лісосировинному інтернет-порталі.
2. За умовами публічної оферти постійні лісокористувачі укладають із суб’єктами перероблення лісоматеріалів довготермінові договори купівлі-продажу.
3. Публічна оферта визначає основні умови пропозиції суб’єктам перероблення лісоматеріалів за довгостроковими договорами купівлі-продажу, включно з граничним обсягом лісоматеріалів:
1) публічна оферта формується на підставі даних ЕОЛ в розрізі кожного покупця, його договірних відносин з кожним постійним лісокористувачем окремо.
2) на умовах публічної оферти покупець може отримати виключно ті сортименти лісоматеріалів необроблених, які були придбані ним протягом останніх 12 місяців.
4. Підставою для укладання довготермінових договорів купівлі-продажу із суб’єктами перероблення лісоматеріалів є прийняття умови публічної оферти.
5. Укладання довготермінових договорів купівлі-продажу лісоматеріалів здійснюється щороку до 20 грудня.
6. Строк дії довготермінового договору купівлі-продажу лісоматеріалів становить 1 рік.

Стаття 22. Продаж лісоматеріалів на аукціонних торгах
1. Продаж лісоматеріалів на аукціонних торгах здійснюється шляхом проведення загальних і додаткових аукціонних торгів.
2. Загальні аукціонні торги з продажу лісоматеріалів проводяться організаторами аукціонних торгів в будь-який організаційно-технологічний спосіб, не заборонений чинним законодавством.
3. Загальні аукціонні торги з продажу лісоматеріалів проводяться організаторами не рідше ніж один раз на квартал, участь у яких беруть суб’єкти перероблення лісоматеріалів.
Організатором аукціонних торгів є товарні біржі, розташовані у регіоні, де знаходяться продавці деревини.
Спосіб проведення торгів визначає аукціонний комітет, до складу якого входять порівну представники продавців і покупців, а також представник організатора аукціону.
Постійні лісокористувачі оприлюднюють лоти за два тижні до проведення аукціонних торгів з продажу лісоматеріалів на наступний квартал.
4. На загальні аукціонні торги постійні лісокористувачі виставляють лісоматеріали, в обсязі їх планової заготівлі, а також обсяг, отриманий  у результаті  додаткових  надходжень  від рубок формування і оздоровлення лісів та інших рубок, окрім лісоматеріалів:
1) що реалізуються на умовах публічної оферти;
2) що реалізуються в порядку роздрібного продажу;
3) для забезпечення розвитку матеріально-технічної бази постійних лісокористувачів.
5. Додаткові аукціонні торги з продажу лісоматеріалів проводяться організаторами аукціонних торгів за допомогою постійнодіючої електронної торгової системи, участь у яких беруть суб’єкти перероблення лісоматеріалів та інші суб’єкти, які діють на ринку лісоматеріалів.
6. На додаткові аукціонні торги постійні лісокористувачі виставляють нереалізований обсяг лісоматеріалів на загальних аукціонних торгах, а також лісоматеріали, не  викуплені покупцями у терміни, встановлені договором купівлі-продажу.
7. За результатом щоквартальних і додаткових аукціонних торгів укладається договір купівлі-продажу лісоматеріалів.
8. Підставою для укладання договору купівлі-продажу лісоматеріалів є аукціонне свідоцтво.
9. Строк дії договору купівлі-продажу лісоматеріалів за результатом загальних і додаткових аукціонних торгів становить 3 місяці.

Стаття 23. Роздрібний продаж лісоматеріалів
1. Постійні лісокористувачі здійснюють роздрібний продаж лісоматеріалів суб’єктам, визначеним у статті 13 цього Закону.
2. Договір роздрібної купівлі-продажу лісоматеріалів з фізичною особою, що не є підприємцем укладається на підставі заяви.
3. Лісоматеріали за договорами роздрібної купівлі-продажу реалізується за договірними цінами.
Цінами, які склалися на останньому аукціоні.

Розділ VІІ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Стаття 24. Відповідальність за правопорушення на ринку лісоматеріалів
1. Юридичні та фізичні особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
2. У випадку встановлення факту не оплати та/або не укладення договорів купівлі-продажу лісоматеріалів  покупцем за наслідками загальних аукціонних торгів, такі суб’єкти позбавляються права участі у двох наступних загальних аукціонних торгах на біржі, під час участі в торгах якої було здійснено вказане порушення.
Відповідальність сторін за порушення своїх зобов'язань і порядок контролю за їх виконанням повинно бути зазначено у типовому договорі купівлі-продажу, затвердженому згідно цього Закону.


ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Установити, що до приведення законодавства у відповідність з цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.