Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


05
вер

Продовжуємо публікацію законопроектів, розроблених експертами Товариства лісівників України і направлених на вдосконалення законодавчої бази ведення лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення (частина 3)

Презентувати законопроекти і правки до діючих законів буде Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук під час проведення круглого столу під назвою «Лісова політика України: першочергові завдання", який відбудеться 11-го вересня 2019-го року в НУБіП. Організаторами заходу є Держліагентство, Товариство лісівників України і науковці Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) за підтримки АПД. Представляємо проекти Законів України: «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів», “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб”. Свої пропозиції, побажання, присилайте на адресу ТЛУ : vr-tlu@ukr.net. Сподіваємося, на вашу небайдужість і активність
Закон України

«Про внесення змін до Лісового кодексу України
щодо проведення національної інвентаризації лісів»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, ст.99) такі зміни :
 
1) пункт 3 статті  281 викласти в такій редакції:
«3) організовує ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;»;

2) пункт 4 статті 37 викласти в такій редакції:
«4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;

3) назву глави 10 викласти в такій редакції:
«МОНІТОРИНГ, НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ»;
4) доповнити статтею 551 такого змісту:
«Стаття 551. Національна інвентаризація лісів
Національна інвентаризація лісів – система регулярних вибіркових обстежень території України для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.
Організацію та проведення національної інвентаризації лісів здійснює державна організація у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, відповідно до інструкції, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
 Особи, що виконують роботи з національної інвентаризації лісів, мають право входити та перебувати на земельних ділянках всіх форм власності та категорій земель з метою проведення обстежень, визначених інструкцією, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.
Національна інвентаризація лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України   

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України

щодо проведення національної інвентаризації лісів»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

Лісовий кодекс України

Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;

2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;

3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;

5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

9) видає ліцензії відповідно до закону;

10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності у разі порушення ними лісового законодавства;

11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;

11-1) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації лісовому законодавству;

{Статтю 28-1 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 365-VII від 02.07.2013}

12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;

13) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;

2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;

3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру, національної інвентаризації та моніторингу лісів;

4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;

5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

9) видає ліцензії відповідно до закону;

10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності у разі порушення ними лісового законодавства;

11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;

11-1) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації лісовому законодавству;

{Статтю 28-1 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 365-VII від 02.07.2013}

12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;

13) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

 

Глава 10

МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Глава 10

МОНІТОРИНГ, національна інвентаризація ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Стаття відсутня

Стаття 551. Національна інвентаризація лісів

Національна інвентаризація лісів – система регулярних вибіркових обстежень для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Організація та проведення національної інвентаризації лісів здійснюються державною спеціалізованою організацією відповідно до порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Посадові особи організації, що проводить національну інвентаризацію лісів, мають право входити та перебувати на земельних ділянках всіх форм власності та категорій земель, крім територій з обмеженим доступом, з метою виконання інвентаризаційних обстежувальних робіт.

Національна інвентаризація лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Лісового кодексу України
щодо проведення національної інвентаризації лісів»

1.    Необхідність прийняття даного законопроекту

    В Україні державний облік лісів був проведений в 1996 та 2011 роках. Наразі актуальної інформації про ліси України немає. При цьому, процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників.
З метою отримання даних про ліси з відомою точністю, насамперед оцінки загальних запасів насаджень, більшість країни Європи, США, Канада, Австралія, Японія, Китай, Індія, Російська Федерація, Нова Зеландія та інші країні проводить національні інвентаризації лісів з використанням статистичних методів.
Проведення національної інвентаризації лісів в Україні дозволить забезпечити органи державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів в державі, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

2.    Цілі та завдання прийняття акту

    Метою прийняття проекту Закону є створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі
    Завданнями законопроекту є правове визначення поняття національної інвентаризації лісів, регулювання повноважень органів державної влади щодо її проведення. 

3.    Загальна характеристика та основні положення акту

Проектом закону вносяться доповнення до Лісового кодексу України. щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.
   
    4.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

    Правове регулювання проведення національної інвентаризації лісів відсутнє.  
Суміжні нормативно-правові відносини щодо ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, здійснення моніторингу лісів регламентуються Лісовим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань ведення лісового господарства.
     
    5.    Фінансово-економічне обґрунтування

    Обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений в розмірі близько 9 млн. грн. щорічно, -
в т.ч. 2 млн. грн. на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації, та 3 млн. грн. на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів.
    Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн. грн. до 12,6 млн. грн. в окремі роки, що обумовлено потребою придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки.

    6.    Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

    Прийняття даного законопроекту запровадить правове регулювання національної інвентаризації лісів, розширить обсяг та поліпшить якість даних про ліси, що забезпечить необхідну інформаційну основу для формування стратегічних цілей та завдань державної політики у сфері лісового господарства. 
Зокрема, очікується, що завдяки проведенню національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів насаджень (розрахункова похибка до ±3%) та вперше для України будуть визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування. Серед інших потенційно важливих результатів, - визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами України тощо.
                                                

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб


Верховна Рада України постановляє:
I.  Пункт 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) доповнити підпунктом 197.1.32 такого змісту:
"197.1.32. постачання дров, що відпускаються населенню для побутових потреб."
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом місяця з дня опублікування цього Закону встановити торговельні (постачальницько-збутові) надбавки та нормативи рентабельності на дрова, що відпускаються населенню для побутових потреб на рівні не вище 5 відсотків.


Голова Верховної Ради
України    

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб”

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Податковий кодекс України

     Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1.31. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного культурного продукту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

       Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1.31. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного культурного продукту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

197.1.32. постачання дров, що відпускаються населенню для побутових потреб.

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються населенню для побутових потреб”

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Реалізація заходів щодо забезпечення стимулювання зменшення споживання та заміщення імпортного природного газу вимагає створення сприятливих умов для стимулювання  використання  населенням альтернативних видів палива, зокрема деревини.
Запас деревини в лісах України оцінюють у межах 1,8 млрд м3. Щороку в Україні заготовляють близько 15,0 млн м3. Окрім того, в процесі лісозаготівель утворюється близько 2,0 млн м3 лісосічних залишків, які нині, зазвичай, не використовують, а спалюють чи згнивають на зрубах. За еквівалентною теплотворною здатністю 4,0 м3 деревної біомаси заміняють 1000 м3 природного газу. Саме ці лісосічні залишки є основним резервом енергетичної деревини в середньостроковій перспективі, які за сумарною теплотворною здатністю можуть замінити близько 0,5 млрд м3  імпортного природного газу.
Загальні ресурси енергетичної деревної біомаси, яку можна отримати в процесі щорічних лісозаготівель усіма лісокористувачами та переробки заготовленої деревини, в Україні становлять близько 10,2 млн м3. Зазначеними  обсягами можна замістити близько 2,5 млрд м3  імпортного природного газу.

2. Мета і шляхи її досягнення
Законопроект покликаний сприяти вирішенню питання зменшення залежності України від імпортного газу і скорочення споживання природного газу  шляхом заміщення дровами.
З метою заохочення переходу населення на використання дров пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість дрова, що відпускаються населенню для побутових потреб.

3. Правові аспекти
Конституція України, Податковий кодекс України, Лісовий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування".
Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування та прогноз результатів
Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.
Зважаючи на високу ціну на імпортний природній газ сьогодні різниця вартості імпортованого природного газу за кожну вироблену гігакалорію датується з державного  бюджету. Зокрема для виробництва 47,0 млн Гкал теплової енергії на потреби населення щорік використовується 8,3 млрд м3. Загальна вартість природного газу, що виробляється для виробництва теплової енергії на потреби населення становить 43,5 млрд грн, з яких лише 9,1 млрд грн,  сплачується населенням, а 34,4 млрд грн вартості імпортного природного газу дотується  НАК «Нафтогазу України» з державного бюджету.  
Таким чином, при заміщенні природного газу дровами будуть зменшуватися витрати з державного бюджету на виплату дотацій за спожитий імпортний природній газ.
Зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок заміщення 1 млрд м3 імпортного природного газу дровами становитиме близько 600 млн. гривень.

5. Прогноз результатів
Прийняття зазначеного Закону України про звільнення при реалізації дров паливних для населення від оподаткування податком на додану вартість ПДВ та встановлення граничної рентабельності дозволить створити сприятливі  умови для використання дров населенням замість природного газу, що сприятиме заміщенню імпортного природного газу та підвищенню енергетичної незалежності  держави.

Народні депутати України