Товариство лісівників України

Новина


27
кві

Деякі питання проведення національної інвентаризації лісів у період воєнного стану

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 388

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 квітня 2023 р. № 388
Київ
Деякі питання проведення національної інвентаризації лісів у період воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення або скасування національна інвентаризація лісів проводиться з урахуванням таких особливостей:
дія пункту 5 Порядку проведення національної інвентаризації лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 392 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2088), не поширюється на вимоги щодо встановлення шестирічного циклу на проведення національної інвентаризації лісів;
щорічні вибірково-статистичні обстеження на лісових інвентаризаційних ділянках на території лісового фонду України та збір даних про показники національної інвентаризації лісів проводяться у визначеній мережі інвентаризаційних ділянок без збереження черговості обстежень для окремих років у межах територій, на яких не ведуться активні бойові дії, або деокупованих, які не забруднені вибухонебезпечними предметами і є безпечними для провадження господарської діяльності та перебування на них людей;
у ході першого циклу національної інвентаризації лісів організація, що проводить інвентаризацію лісів, подає для затвердження Державному агентству лісових ресурсів не пізніше 1 березня року, що настає після закінчення року проведення польових робіт, проміжний звіт про результати національної інвентаризації лісів;
Державне агентство лісових ресурсів оприлюднює звітні таблиці національної інвентаризації лісів, передбачені пунктами 1—3 додатка 3 до Порядку проведення національної інвентаризації лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 392.
2. Внести до Порядку проведення національної інвентаризації лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 392 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2088), зміни, що додаються.
                       Прем’єр-міністр України                    Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2023 р. № 388

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення національної інвентаризації лісів

1. У пункті 2:
1) абзаци другий та четвертий після слів “зондування Землі” доповнити словами “(аерофотозйомки або космічної зйомки)”;
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
“лісова інвентаризаційна ділянка з обмеженим доступом — лісова ділянка, яка підлягає інвентаризації, доступ до якої або її частини неможливий через умови природного чи антропогенного характеру (відсутність автомобільних доріг, крутосхили, болота, тимчасове затоплення тощо) або у зв’язку із воєнним станом (ведення бойових дій, окупація територій, території, які забруднені вибухонебезпечними предметами і є небезпечними для провадження господарської діяльності та перебування на них людей);”;
3) абзац десятий після слів “зондування Землі” доповнити словами “(аерофотозйомки або космічної зйомки)”.
2. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
“На лісових інвентаризаційних ділянках з обмеженим доступом збір інформації проводиться із використанням даних дистанційного зондування Землі (аерофотозйомки або космічної зйомки) відповідно до технічної документації щодо інвентаризації лісів.
Показники, які збираються із використанням даних дистанційного зондування Землі (аерофотозйомки або космічної зйомки) на лісових інвентаризаційних ділянках з обмеженим доступом, вносяться до звітності, визначеної в технічній документації щодо інвентаризації лісів.”.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
3. У пункті 16:
1) абзац третій після слів “зондування Землі” доповнити словами “(аерофотозйомки або космічної зйомки)”;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“замовлення та отримання даних дистанційного зондування Землі (аерофотозйомки або космічної зйомки).”.
4. У пункті 17:
абзац другий після слів “зондування Землі” доповнити словами “(аерофотозйомки або космічної зйомки)”;
абзац четвертий після слів “в розрізі областей” доповнити словами і цифрами “за даними, наявними в Державному земельному кадастрі, які отримані в результаті інформаційної взаємодії Держлісагентства та Держгеокадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 53,
ст. 1934)”.
5. Пункти 18 та 42 після слів “зондування Землі” доповнити словами (аерофотозйомки або космічної зйомки)”.
6. Пункт 58 після слова “крім” доповнити словами “випадків, коли в Україні вводиться воєнний стан, а також”.
7. У додатку 3 до Порядку:
1) підпункт 14 пункту 1 виключити;
2) пункт 8 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
“8) розподіл поновлення основних лісоутворювальних порід за типами лісорослинних умов.”