Товариство лісівників України

Місія, напрями діяльністі

Всеукраїнська  громадська організація Товариство лісівників України (надалі – Товариство) є неприбутковою громадською організацією, що має всеукраїнський статус.
Головною метою Товариства є мобілізація сил громадськості на захист лісу як найважливішого компоненту біосфери від виснаження надмірними рубками, пожежами і промисловими викидами, сприяння веденню лісового господарства на засадах сталого розвитку та ефективного управління, збереження  біорізноманіття в лісах.

Основними завданнями і напрямками діяльності Товариства є:

 • збільшення площі лісів і підвищення їх продуктивності, створення повної мережі захисних лісонасаджень;
 • припинення господарської діяльності, яка завдає шкоди лісам і захисним лісонасадженням;
 • впровадження досягнень науково-технічного прогресу у лісове господарство, розвиток винахідництва і раціоналізації;
 • сприяння розробці проектів законодавчих актів та програмних документів на основі вітчизняного і світового наукового лісівничого досвіду та принципу збалансованості екологічних, соціальних та економічних показників ведення лісового господарства;
 • формування в суспільстві екологічного світогляду, належного ставлення до лісів і здійснюваних в них заходів, виховання екологічної культури, поширення знань про роль лісів у природі та житті людини;
 • сприяння кадровому забезпеченню та підвищенню професійного рівня працівників лісового господарства, відродженню та збереженню кращих традицій лісівників України;
 • збирання інформації про стан лісів і ведення лісового господарства, доведення її до відома широкої громадськості шляхом публікації у своїх виданнях, а також центральній і місцевій пресі, через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
 • опитування громадської думки та аналіз його результатів; внесення відповідних пропозицій до органів влади і управління;
 • організація та проведення науково - технічних конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів, акцій та інших заходів з питань охорони і примноження лісових багатств;
 • співробітництво з іншими громадськими та державними природоохоронними організаціями у справі захисту лісу;
 • налагодження зв’язків з лісовими товариствами та природоохоронними організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними об’єднаннями;
 • організація науково – дослідних і проектних робіт з питань ведення лісового господарства та охорони природи;
 • участь в експертизі та рецензування лісогосподарських проектів і пропозицій за замовленнями і власною ініціативою;
 • участь у розробці навчальних планів і програм лісових вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;
 • здійснення необхідної для виконання своїх завдань виробничо – господарської, комерційної та зовнішньоекономічної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством.
 • повноважне представлення лісової громадськості, об’єднаної в Товариство, на з’їздах лісівників, лісових конгресах та інших форумах, де обговорюються стан лісів, прогнози і державна політика в галузі лісоохорони, лісокористування і лісовідновлення.

Товариство має право:

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в громадських організаціях;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Товариства, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Товариства;
 • одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Товариства;
 • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
 • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
 • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
 • мати власну символіку та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.