001888 350x0

      Голова Товариства лісівників України
            Яресько Олександр Павлович

      

     Товариство лісівників України створене за рішенням установчої конференції делегатів - лісівників 2 червня 1990 року в м. Боярка.
     Товариство лісівників України є всеукраїнською громадською організацією громадян України ,об’єднаних піклуванням про ліси і спільними інтересами в досягненні цілей, викладених в його Програмі і Статуті, і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, власних рішень. Товариство співпрацює з державними органами ,підприємствами і установами всіх форм власності та громадськими організаціями.

    Діяльність Товариства лісівників будується на принципах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності, гласності, колегіальності та персональної відповідальності , при широкій самостійності його місцевих організацій.
    Головна мета Товариства – мобілізація сил громадськості на захист лісу як найважливішого компоненту біосфери від виснаження надмірними рубками,пожежами і промисловими викидами,сприяння переведенню лісового господарства на засади сталого розвитку та ефективного управління , збереженню біорізноманіття в лісах .

    Основними завданнями практичної діяльності Товариства є:

  • боротьба за збільшення площі лісів і підвищення їх продуктивності , створення повної мережі захисних лісонасаджень, сприяння припиненню такої господарської діяльності,яка завдає шкоди лісам і захисним лісонасадженням;
  • сприяння впровадженню досягнень науково - технічного прогресу у лісове господарство,розвитку винахідництва і раціоналізації;
  • пропагування про екологічного багатофункціонального лісового господарства, формування в суспільстві екологічного світогляду,належного ставлення до лісів і здійснюваних в них господарських заходів,виховання екологічної культури, поширення знань про роль лісів у природі та житті людини;
  • сприяння кадровому забезпеченню та підвищенню професійного рівня працівників лісового господарства , відродженню та збереженню кращих традицій лісівників України ; представлення і захист своїх інтересів членів Товариства у державних органах і громадських організаціях.

    Провідні напрямки роботи:

  • збирання інформації про стан лісів і ведення лісового господарства, доведення її до відома широкої громадськості шляхом публікацій у центральній і місцевій пресі,через телебачення ,радіо та інші засоби масової інформації;
  • організація та проведення науково-технічних конференцій ,семінарів, лекцій,конкурсів, акцій та інших заходів з питань охорони і примноження лісових багатств;
  • співробітництво з іншими громадськими та державними природоохоронними організаціями у справі захисту лісу;
  • налагодження зв’язків з лісовими товариствами та природоохоронними організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними об’єднаннями ;
  • участь у розробці навчальних планів і програм лісових вузів і шкіл та закладів післядипломної освіти та ін..

    Організаційною основою Товариства є 295 первинних організацій,що створені за територіальною та виробничою ознакою у 25 регіонах України. Загальна чисельність членів Товариства на початок 2014 року складає 20,6 тис. чол..
    Вищим керівним органом Товариства є з’їзд , який скликається один раз на 5 років.
    Діяльністю Товариства між з’їздами керують всеукраїнська рада і голова Товариства . Президія ради є постійним робочим органом всеукраїнської ради Товариства , розробляє контроль за ходом виконання прийнятих рішень.
    Регіональна організація Товариства є об’єднанням первинних організацій в межах області або автономної республіки Крим, що здійснює діяльність на підставі Статуту Товариства лісівників України. Вищим органом регіональної організації Товариства є конференція,на яку делегуються представники первинних організацій.
    Конференція спрямовує і координує діяльність первинних організацій згідно з цілями і завданнями , визначеними в Статуті і Програмі Товариства.
    У період між конференціями діяльністю регіональних організацій Товариства керують виборні ради.
   Членами Товариства можуть стати професійній лісівники, а також інші громадяни України , які досягли 14 років , визначають Статут Товариства, сплачують членські внески і беруть участь у роботі його організацій, добиваючись реалізації цілей і завдань Товариства.
   Приймання в члени Товариства проводиться зборами первинної організації на підставі поданої заяви.
   Президія всеукраїнської ради Товариства у взаємодії з колегією Державного агентства лісових ресурсів України систематично організовує професійні конкурси ,наукові конференції ,практичні семінари з метою обговорення проблемних питань,опрацювання стратегії розвитку лісового господарства ,основ лісової політики та способів примноження і збереження лісових ресурсів.
   Уже стали традиційними щорічні всеукраїнські конкурси на кращого вальника лісу,кращого лісничого,кращу публікацію в пресі з питань примноження лісових багатств України, кращий лісовий розсадник та акції на лісівничу тематику.
   Серед актуальних напрямків діяльності президії всеукраїнської ради та регіональних осередків Товариства завжди була і залишатиметься профорієнтаційна робота з учнівською молоддю. Організовуються конкурси, зустрічі учнів з ветеранами галузі, відзначаються кращі учнівські лісництва, якими охоплено понад вісім тисяч старшокласників. Серед найбільш популярних - акція « Майбутнє лісу у твоїх руках,» конкурс « Людина та ліс». Призери всеукраїнських конкурсів учнівських лісництв беруть участь у міжнародних конкурсах.
   Одним з пріоритетних завдань Товариства є розповсюдження знань про ліс,формування в суспільстві екологічного світогляду – пропаганда такої господарської діяльності, яка не завдає шкоди лісам і навколишньому середовищу .За кошти Товариства видаються галузеві газети, часописи, бюлетені, буклети ,книги тощо..
   Товариство стоїть на сторожі культури та кращих традицій українського лісівництва, об’єднує усіх лісівників держави.